www.@velemamodeyoungfashion.nl | info@velemamodeyoungfashion.nl

Privacy statement

Privacy verklaringTerugTerugUw Privacy

Velema mode & young fashion hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Op deze pagina willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Het doel van deze verklaring
Door de EU is vastgesteld dat elk bedrijf of instelling aan moet geven hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.
De wet waarin dit is vastgelegd wordt ook wel de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" of kortweg AVG genoemd.
Met deze privacyverklaring voldoet Velema mode & young fashion daar dus aan.

Door de wet AVG zijn wij gedwongen om precies te vertellen wat wij met de gegevens doen die wij van u hebben.
Daarom hieronder speciaal voor de liefhebbers van juridische proza een uitgebreide versie.

Velema mode & young fashion hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Op deze pagina willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Velema mode & young fashion
Websiteadres: www.velemamodeyoungfashion.nl
Algemeen mailadres: info@velemamodeyoungfashion.nl
Mailadres voor vragen over privacy zaken: avg@velemamodeyoungfashion.nl
Postadres: Marktstraat 50, Musselkanaal

Persoonsgegevens die wij verwerken
Velema mode & Young fashion verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
- Voor- en/of achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Velema mode & young fashion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld om u te vertellen dat uw pantalon terug is van de coupeuse).
- Velema mode & young fashion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Extra controle voor bescherming van onze cliënten
Een apart geval van gegevensbescherming is in onze website ingebouwd. Als u ons een berichtje stuurt via het invulformulier op onze website wordt automatisch uw IP adres vermeldt in het bericht. Aan de hand van uw IP adres kunt u ook zelf controleren of het bericht van u ( of uw computer, cq netwerk) afkomstig is.
Weet u niet wat u IP adres is, dan kunt u dat achterhalen via websites zoals bijvoorbeeld http://www.mijn-ip.net/

Herkent u het bericht niet, en komt het IP adres niet overeen met uw eigen IP adres, dan is het bericht door iemand anders ingevoerd.
Iemand anders heeft zich dus voor u uitgegeven, of in elk geval uw mailadres gebruikt.
U bent dan mogelijk slachtoffer van identiteitsfraude.
U kunt dan aangifte doen, en de politie kan aan de hand van het IP adres (meestal) eenvoudig achterhalen waar vandaan het bericht is verzonden.
Het vastleggen van uw IP adres door het invulformulier is dus in uw eigen belang.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige informatie over u.
De wet bedoeld hiermee gegevens over uw medische toestand, etnische achtergrond, persoonlijke voorkeuren, religie of geaardheid.
Deze gegevens zijn voor ons niet van belang en worden dus ook niet opgeslagen.

Personen jonger dan 16 jaar
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Dus ook niet van personen die jonger zijn dan 16 jaar.
We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@velemamodeyoungfashion.nl.
Zo nodig verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Velema neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
De wet bedoeld met "geautomatiseerde verwerkingen" dat besluiten worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Velema mode & Young fashion) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Velema mode & Young fashion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden gebruikt.
Als maximale termijn hanteren wij een periode van 7 jaar na afronding van de verkoop.

Delen van persoonsgegevens met derden
Velema verkoopt uw gegevens niet aan derden. Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
In gewone taal betekent dat, dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor u die hebt verstrekt.
Cookies, of vergelijkbare technieken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan een website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
Velema mode & young fashion houdt niet van cookies.
Wij hebben liever een stukje worst of blokje kaas.

Sommige websites plaatsen cookies om uw surfgedrag te analyseren.
Op sommige websites zijn cookies noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
In dergelijke gevallen zorgen cookies ervoor dat de website naar behoren werkt.

U kunt zelf voorkomen dat cookies op uw computer komen door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Onze website plaatst geen cookies op uw computer, smartphone of tablet.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De AVG geeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Velema mode & Young fashion en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Aangezien Velema mode & Young fashion weinig gegevens van u heeft zal dat in de praktijk zelden nuttig zijn: uw adresgegevens kunt u ook zelf doorgeven

Recht op correctie en vergetelheid
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar avg@velemamodeyoungfashion.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Klachten
Wij zijn verplicht u er op te wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Velema mode & Young fashion neemt de bescherming van uw gegevens serieus. In de eerste plaats bewaren wij zo weinig mogelijk gegevens van u. Voor gegevens die wij niet hebben hoeven wij ook geen maatregelen te nemen om deze gegevens te beveiligen. Voor gegevens die wij (tijdelijk) wel van u hebben nemen wij passende maatregelen om misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via avg@velemamode.nl

Geen enkele beveiliging geeft 100% zekerheid
Denk maar aan een kluis, daar zijn uw bezittingen in het algemeen veilig. Maar als de kluis met de vloer en de muur waaraan hij is verankerd, wordt meegenomen, dan bent u toch uw bezit kwijt. De kans dat uw kluis wordt meegenomen is niet erg waarschijnlijk. Maar met zware machines is het wel mogelijk om uw huis te slopen en de kluis mee te nemen. Tegen zoveel geweld is niet te beveiligen.

Of denk aan autogordels.
Die maken autorijden veiliger, maar niet 100% veilig. Een autogordel geeft geen garantie dat u niet gewond raakt bij een ongeval. We lopen in het dagelijks leven regelmatig risico ’s.

Zo is het ook met uw gegevens:
Ondanks beveiliging en verschillende maatregelen is het nooit uit te sluiten dat uw gegevens ergens anders terechtkomen dan de bedoeling is.
De kans dat dat gebeurd is klein, de kans op schade is nihil. Maar het is onmogelijk om elk risico uit te sluiten.

Tot slot
Wij hopen dat u deze privacy verklaring met veel plezier hebt gelezen. Dan is er in elk geval nog iemand, naast de juristen die er flink aan hebben verdiend, die plezier heeft van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

TerugTerug